januari 10, 2018

Interreg 5

Interreg 5 – Axe / prioriteit 4 – Objectif spécifique / Specifieke doelstelling 9

Nederlandsfrançais

Prioriteit INTERREG 4

Bevorderen van de cohesie en de gemeenschappelijke identiteit van de transfrontale gebieden.

Specifieke doelstelling: 9

Bevorderen van de werkgelegenheid en de grensoverschrijdende arbeidsmobiliteit en integreren van de arbeidsmarkten
  • Een geïntegreerd aanbod uitwerken op het vlak van grensoverschrijdende begeleiding die erop gericht is om de mobiliteit bij de werknemers, de leerlingen, de studenten en de werkzoekenden te laten toenemen.
  • Acties ondersteunen die zich richten op talenonderwijs.
  • Uitwerken van grensoverschrijdende opleidingsprogramma’s voor knelpuntberoepen en opleidingen aangepast aan de nieuwste economische trends (sectoren gericht op de groene, wetenschappelijke, technologische, medisch-sociale economie, …).
  • Ondersteunen van de grensoverschrijdende terbeschikkingstelling van informatie over vacatures via tewerkstellingsloketten, samenwerking tussen verschillende arbeidsbemiddelingsdiensten, …
  • Bevorderen van de integratie van de grensoverschrijdende arbeidsmarkt, met inbegrip van mobiliteit, informatie en advies rond gemeenschappelijke, lokale initiatieven gericht op tewerkstelling en vorming.​

français

Axe / Prioriteit INTERREG 4

Promouvoir la cohésion et l’identité commune des territoires transfrontaliers

Objectif spécifique / Specifieke doelstelling: 9

Favoriser l’emploi et la mobilité transfrontalière des travailleurs et intégrer les marchés de l’emploi

  • Développer l’offre intégrée en matière de services transfrontaliers d’accompagnement en vue d’accroître la mobilité des travailleurs, des élèves, des étudiants et des demandeurs d’emploi
  • Soutenir les actions visant à développer l’apprentissage linguistique
  • Mettre en œuvre des programmes de formation transfrontaliers pour les métiers en pénurie et des formations adaptées aux nouvelles tendances économiques (filières de l’économie verte, scientifiques, technologiques, médico-sociales, …)
  • Soutenir la mise à disposition transfrontalière de l’information sur les offres d’emploi via les guichets-emploi, la coopération entre les services de l’emploi, …Favoriser l’intégration des marchés de l’emploi transfrontaliers, incluant la mobilité, l’information et les services de conseil sur les initiatives locales conjointes liées à l’emploi et aux formation.